معماری مدرن

شنبه 24 شهریور 1397

محبوبه اردکانی زاده

عوامل متعددی مانند خرد گرایی،توسعه علم و توسعه فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد .استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله کاربرد فلز در ساختمان سازی شروع شد.

معماری مدرن: 

عوامل متعددی مانند خرد گرایی،توسعه علم و توسعه فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد .استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله کاربرد فلز در ساختمان سازی شروع شد. نیاز به استفاده از سازه های فلزی و کاربرد شیشه در ساختمان های شیکاگو و تکوین مکتب شیکاگو در۱۸۷۱ و ساخت برج ایفل زمینه ای مناسب را برای استفاده از مصالح جدید فراهم کرد. بعد از جنگ جهانی نیاز به احداث ساختمان هایی با استفاده از معماری مدرن شکل گرفت. میس ون رو و لوکوربوزیه از معماران مشهور دوران متعالی بودند. لوکوربوزیه اصول پنجگانه ای مانند مرتفع سازی و باغ روی بام و پالن آزاد وکاربرد پنجره کشیده و نمای آزاد و استفاده از سقف کنسول را از اصول معماری مدرن می دانست. به تدریج توجه به طبیعت در آثار معماری و نیز توجه به تندیس گرایی در کارهای لوکوربوزیه و لوید رایت موجب تنوع یافتن احجام مدرن ساده شد.

از اواسط قرن بیستم در مورد اصول معماری مدرن شک پدید آمد و عده ای به سادگی بسیاری از اثار مدرن و عده ای دیگر به بی توجهی ان به فرهنگ و تاریخ انتقاد کردند. انتقاد ازمدرنیسم در دهه ۶۰ قرن بیستم فزونی یافت، و در ادامه آن پست مدرنیسم پدید آمد . ساختار گرایی )کانستراکتیویسم( در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و مدتی مورد توجه برخی از هنرمندان بود ولی بعد از ان مورد انقاد قرار گرفت و سبک جدیدی به نام دیکانستراکشن پدید آمد. گسترش تکنولوژی موجب شکل گیری مکتب دیگری با عنوان های-تک ) (Hightechو سپس کاربرد تکنولوژی همراه با توجه به زیست مدرن باعث پدید آمدن اکوتک شد . هندسه فراکتال و فولدینگ از دیگر گرایش های پدید امده در معماری غرب به شمار می آیند. با شکل گیری برخی از اندیشه ها و ابداعات سبک های جدیدی به وجود می آیند که همه نظریه ها جنبه عمومی پیدا نمیکند. اما آنچه در ایران و در برخی از کشورها روی می دهد غالبا به سبب عدم شناخت عمیق و تحلیلی به شکل نوعی تقلید است، و تجربه نشان داده است که از اوایل قرن چهارده شمسی تا کنون در زمینه طراحی معماری کمتر موفق به نظریه پردازی هایی شده ایم که مورد استقبال جامعه حرفه ای قرار گیرد. در این مقاله سعی می شود که به بررسی انواع سبک ها در غرب در صد سال گذشته بپردازیم و مروری اجمالی به انواع سبک ها و معماران موفق در این سبک ها و آثار آنها داشته باشیم. در اخر نگاهی به روند و نتیجه این سبک ها درایران داشته ایم.

مدرنیته:

جهان مدرن در مقابل دنیای کهن منظر و دیدی متفاوت از هستی دارد،و باور به آن دارد که عقل جای تفکرات ذهنی دوره قرون وسطی را می گیرد. مدرنیته وضعیت و حالتی است که در تاریخ اتفاق افتاده است،و نوعی نگرش به هستی و زندگی است. ولی مدرنیسم ایدئولوژی و بنا به رویکردی فهم مدرنیته از خودش است. اکثر معماران معتقد هستند که آغاز عصر مدرن با پیدایش انسان گرایی و خرد گرایی در قرن ۱۵ در شمال ایتالیا شروع شد. عواملی مثل رنسانس، دین گرایی، علم مداری و انقالب صنعتی به این روند شتاب داد. اولین ساختمان مدرن در اواخر قرن ۱۸ ساخته شد. از جمله این ساختمان ها می توان به نمایشگاه بین المللی در های پارک لندن و یا ساختمان قصر بلورین توسط جوزف پاکستن اشاره نمود. می توان گفت که این ساختمان اولین اثر معماری با مصالح کامال مدرن یعنی آهن وشیشه بود. نمایشگاه دیگری در شهر پاریس به مناسبت یکصدمین سال انقالب کبیر فرانسه بر گزار شد دو بنای مهم به نام های برج ایفل و تاالر بزرگ ماشین در این نمایشگاه جلب توجه می کرد. ساختمان تاالر ماشین نیز در نوع خود بی نظیر بود . این ساختمان با تمامی مصالح جدید یعنی شیشه و فوالد ساخته شده بود .دهانه وسط این بنا با خرپای ۱۱۵متر پوشیده شده بود که خود یک رکورد در ساختمان سازی بود.مهندس معمار این ساختمان فردیناند دوترت بود.

قصر بلورین

معماری مدرن اولیه:

شروع معماری مدرن به صورت مدون و با استفاده از اندیشه مدرن از اواخر قرن ۱۹ میالدی بود و خواستگاه این معماری در آمریکا در شهر شیکاگو و در اروپا در شهر های پاریس و برلین بود. دوره معماری مدرن اولیه از نیمه دهه ۱۸۸۰ تا اوایل جنگ جهانی اول یعنی سال ۱۹۱۴ بود. مکتب شیکاگو: شیکاگو در اواخر قرن ۱۹ مرکز خطوط راه آهن و ارتباط شرق و غرب امریکا بود . در طی دو دهه آخر قرن نوزدهم اولین نمونه های ساختمان های مدرن به دور از هر گونه تاریخ گرایی و تزیینات در شیکاگو ساخته شد. ساختمان های این دوره بلند مرتبه با اسکلت فوالدی بود . اولین مهندس مطرح در این دوره ویلیام لی برون جنی بود .جنی ساختمان بیمه را بین سال های -۵ ۱۸۳۳ ساخت. بعد از او شرکت ها و افراد دیگری مثل شرکت برنهم و روت ساختمان شانزده طبقه بلوک مانودناک را بین سال های ۱۸۸۹-۹۱ ساختند.دیوار این برج دیوار باربر وسازه ان فلزی بود .

 

ساختمان بیمه ویلیام لی برون جنی

این برج فاقد هرگونه تزیینات بود.بعد از این شرکت ها شرکت دیگری به نام ادلر و سالیوان دیگر شرکت های مهم این مکتب بود. لویی سالیوان معروف ترین معمار این سبک به شمار می رفت. او برای اولین بار شعار“ فرم تابع عملکرد“ را که از شعارهای محوری معماری مدرن بود مطرح کرد. او عالقه زیادی به تزیینات نداشت و هر گونه تزیینات را در ساختمان رد می کرد. روش های طراحی و اجرایی و اصول نظری این معماران به نام مکتب شیکاگو شهرت یافت و می توان آن را اصول اولیه معماری مدرن محسوب کرد که مهمترین این اصول عبارتند از: الف( استفاده از اسکلت فوالدی ب( نمایش ساختار در بنا ج( عدم تقلید از سبک های گذشته د( استفاده اندک از تزیینات و( استفاده از پنجره های عریض. نمایشگاه بین المللی کلمبیا ضربه سختی به مکتب شیکاگو وارد کرد و دوره افول این مکتب فرا رسید. اگر چه عمر این مکتب از دو دهه فراتر نرفت ولی از چند جهت این مکتب حائز اهمیت بود. اول آن که پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنیک ها و مصالح جدید مانند اسکلت فلزی، شیشه، تاسیسات مرکزی و آسانسور عرصه جدیدی در معماری ایجاد کرد. دوم آن که در احداث این ساختمان ها از فوالد استفاده شد و فوالد جای چدن را گرفت . در وحله سوم این اولین سبک در معماری با گستره جهانی بود که در امریکا شروع شد و معماران امریکایی معماران اروپایی را تحت تاثیر خود قرار دادند. به تحقیق باید اذعان نمود که برج سازی به شیوه مدرن چه از جهت ساختار و چه از جهت نما شاخصه معماری مدرن است، و از مکتب شیکاگو الهام گرفته شده است.

ساختمان شانزده طبقه بلوک مانودناک

مکتب هنر نو: هنر نو نام سبکی در اروپا بود که ابتدا در هنرهای داخلی و معماری داخلی شروع به فعالیت کرد، و سپس با الهام از گذشته و استفاده از مصالح مدرن مانند فوالد و بتن ساختمان هایی با تزیینات فرم های طبیعی و گیاهی شکل دادند. زمینه های فکری این سبک را می توان در سبک هنرها و صنایع دستی در قرن نوزدهم در انگلستان یافت. این سبک در انگلستان به نام سبک مدرن و در فرانسه به نام هنر نو و در آلمان به نام سبک جوان و در اتریش به نام سبک جدایی نام گرفت. از اصول فکری پیروان این مکتب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انتقاد و جدایی از مکتب های تقلیدی

جدایی از گذشته

ابداع فرم های جدید

هنر مناسب زمان

استفاده از فلز برای اسکلتو نما

استفاده از تزئیینات و فرم های طبیعی ویکتور ارتا (Horta Victor) اولین معمار در این سبک به شمار می اید. در خانه تاسل در بروکسل ارتا نه تنها ستون ها را به نمایش می گذارد، بلکه فرم آنها را به صورت ساقه گیاهی در می آورد . 

 

منبع: mobiusaz.com

دیدگاه شما